HOSTIVICE RUN – PRAVIDLA ZÁVODŮ

 1. Závod na trati Hostivického půlmaratonu, „Hostivické desítky“, „Hostivické pětky“  (cca 21,09 km, cca 10,54 km, cca 4,67 km) je otevřený všem běžcům, kteří jsou starší 18 let. U osob od 14 do 18 let je nutné mít pro účast v závodech souhlas zákonného zástupce, který odevzdá při registraci (formulář ke stažení zde).
 2. Každý účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let (případně prokáže souhlas zákonného zástupce s účastí v závodech).
 3. Účastníci Dětského RUN (1 km) jsou povinni předložit písemný souhlas zákonného zástupce s účastí v závodě.
 4. Rodičovský ultraběh (cca 750 m) je určen pro rodiče s dětmi do 13 let (včetně). V rámci Rodičovského ultraběhu zodpovídají za bezpečnost dětí jejich zákonní zástupci. Zákonný zástupce je osoba starší 18 let.
 5. Každý účastník závodů si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 6. Každý účastník prohlašuje, že se závodů účastní dobrovolně.
 7. Během závodů budou ze strany pořadatele pořizovány fotografické a audiovizuální snímky, které mohou být pořadatelem použity v rámci své činnosti zejména k propagačním účelům.
 8. Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, kteří zaplatili startovné. Registrace je možná on-line v rámci stránek www.hostivicerun.cz. Na místě se lze registrovat pouze do 9.30 hod., v případě, že nebyla vyčerpána kapacita přihlášených na jednotlivé závody.
 9. Účast v závodě je na vlastní riziko.
 10. Na všech běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 11. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 12. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodech nebo jejich sledováním.
 13. Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.
 14. Startovní číslo bude vydáno po prokázání se emailem s potvrzenou registrací a občanským průkazem v den závodu při prezenci.
 15. Každý účastník závodu se musí řídit pokyny policie, hasičů, organizátorů, dobrovolníků, pořadatelské služby a rozhodčích.
 16. Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména pokus o nečestné jednání jakoukoli formou) může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady škody.
 17. Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 18. Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné urychlovací jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 19. Každý účastník je povinen na zadní stranu startovního čísla napsat kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie pro případ ošetření.
 20. Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat.
 21. Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí.
 22. Startovní číslo je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 23. Hodnocení probíhá zvlášť u mužů a zvlášť u žen.
 24. Oficiální čas je čas od výstřelu do průběhu cílem.
 25. Protest lze podat do 10 minut po vyhlášení výsledků příslušné kategorie a to písemně u ředitele závodu. Protest bude vyřešen do 20 minut od podání a protestující bude písemně zpraven o výsledku protestu.
 26. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky, pravidla i trať závodu.